Beregn en pris   |   Opprett meg som kunde   |   Kunde login   |   Fortsett min bestilling  
 
 
OM DISCOUNT PRINT
  Referanser
Produkter
  Brevpapir
  Bøker / Magasiner
  CD/DVD Covers
  Foldere/ Brosjyrer
  Hefter
  Løse ark/Flyers
  Postkort
  Tilbudsmapper
  Visittkort
OM DIGITALTRYKK
OM OFFSETTRYKK
 
 
Tilmeld nyhetsbrev
Og motta løpende informasjoner om tilbud og nye produkter fra discountprint.no
Navn
E-mail
Les mer
 
 
 

Salgs og leveringsbetingelser – Bedriftskunder.

§ Tilbud og avtale:
Pkt.1.1.      Tilbudet er bindene for leverandøren i 14  dager regnet fra tilbudets datering.
Pkt. 1.2.      Avtale er inngått, når leverandøren har avgitt ordrebekreftelse av en mottatt bestilling.
Pkt.1.3.      Har bestilleren bedt leverandøren om utarbeidelse av konsepter, kreative løsninger/ opplegg, utvikling av original
materiale m.m. er leverandøren berettigget.
Pkt. 1.4.       Tilbudet er betinget av at:
Materialet og produksjonsprosessene kan bearbeides maskinelt som forutsatt i tilbudet. At bestiller ikke forlanger arbeidet utført
i delleveranser i stedet for en samlet leveranse som beskrevet i tilbudet. At bestillers fremsendte materiale svarer til
leverandørs avgitte tilbud.

§ 2 Pris:
Pkt. 2.1.      Alle priser er ekskl. mva og levering med mindre annet er angitt.
Pkt. 2.2.      Om det i tiden frem til levering finner sted, skjer endringer som følge av stigning i lønninger, materiellpriser,
offentlige avgifter eller i andre utgifter, er leverandøren berettiget til å regulere prisen med disse dokumenterte stigninger.
Pkt. 2.3.      Om det i tiden frem til levering finner sted, skjer endringer som følge av fall i lønninger, materiellpriser, offentlige
avgifter eller i andre utgifter, er bestiller berettiget til å regulere prisen med disse dokumenterte fall
Pkt. 2.4.      Priser i fremmed valuta er basert på den på tilbuds og ordrebekreftelsesdatoen gjeldene kurs for den pågjeldene valuta i
Norske kroner. Leverandøren forbeholder seg rett ved kursendringer før betaling å endre prisen tilsvarende.
Pkt. 2.5.      Ut over den tilbudte eller avtale pris, har leverandøren rett til å kreve betaling for: 
Ekstra arbeid som følge av grunnmaterialet, som bestiller har levert leverandøren, viser seg å være ufullstendig, uegnet eller
mangelfullt.
Ekstra arbeid som følge av at bestilleren rekvirerer rettelser eller endringer i det leverte materiell, etter at arbeidet er
påbegynt.
Ekstra arbeid som følge av at bestiller gjennomfører flere korrekturer enn avtalt i tilbudet. Overtidsarbeid og andre forhold, som
avtales etter avtalens inngåelse. Oppbevaring, utlevering, håndtering og forsendelse av bestiller digitale eller analoge materiell og verktøy, etter at levering er funnet sted. Ekstra arbeid som følge av, at avtalen ikke kan gjennomføres i en kontinuerlig
produksjon årsaket av bestillerens forhold.

§ 3 Levering
Pkt. 3.1.      Levering finner sted på det tidspunkt, som er avtalt med bestilleren, med forbehold for forsinkelser eller
forhindringer, som skyldes:
Bestillers handling eller unnlatelse.
De i pkt. (8.1.) nevnte omstendigheter.
Pkt. 3.2.      Ved disse forsinkelser har leverandøren rett til en forlengelse av leveringstiden eller til å heve avtalen.
Pkt. 3.3.      Hvis en begivenhet som ovenstående bevirker, at gjennomføring av leverandørens leveringsforpliktelse fordyres, er
leverandøren forpliktet til å oppfylle leveringsforpliktelsene, såfremt bestilleren erklærer at han vil betale den av leverandøren
beregnet merpris.
Pkt. 3.4.      Såfremt det ikke er avtalt et tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
Pkt. 3.5.      Leveringssted er ab fabrikk med mindre leverandøren har påtatt seg å levere varen til bestilleren. Er det tilfelle skjer
forsendelsen på bestillers regning og risiko, og levering regnes som gjennomført, når varen er overgitt til selvstendig
fraktfører.

§ 4 Betaling:
Pkt. 4.1.      Med mindre annet er avtalt, skjer betaling når ordren plasseres.
Pkt. 4.2.      Avtales kreditt skal betaling skje innen 14 dager etter fakturadato. Leverandør har i den sammenheng rett til å
gjennomføre kredittsjekk før ordren aksepteres.
Pkt. 4.3.      Det påløper renter fra forfallsdato med leverandørens til enhver tid gjeldene renter. Leverandøren beregner seg pt. 1,5%
rente pr. påbegynte måned i morarenter ved forsinket betaling.
Pkt. 4.4.      På leverandørens anmodning er bestiller til enhver tid pliktig å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Skjer
denne anmodning etter at avtalen er inngått, er leverandøren forpliktet til å dekke utgifter i forbindelse med en sådan
bankgaranti.

§ 5 Eiendomsrett, opphavsrett m.v.:
Pkt. 5.1.      Opphavsretten til de av leverandørens utviklede forarbeid og konsepter, kreative opplegg, originalmateriale m.m.
tilhører leverandøren og må ikke uten leverandørens godkjennelse overlates til tredjemann.
Pkt. 5.2.      Hva leverandøren har fremskaffet eller skapet av forarbeid, mellomprodukter, materialer, verktøyer m.m. i forbindelse
med gjennomføring av leveransen, er leverandørens eiendom. Dette gjelder uansett om det er skapt spesielt for bestiller
produksjon, eller særskilt er fakturert.
Pkt. 5.3.      Det i pkt. 5.2. nevnte må kun brukes til bestillers produksjon, og oppbevares kun om det avtales særskilt for oppgaven.
Pkt. 5.4.      Bestiller er selv ansvarlig for å besitte rettigheter til materialet som benyttes til produksjon av bestillers produkt,
spesielt med hensyn til tekster og bilder brukt i produksjonen. Bestiller er selv ansvarlig for å ikke krenke tredjemanns rett, og
leverandør er i så måte uten ansvar.

§ 6 Forsinkelser.:
Pkt. 6.1.      Skjer det forsinkelser, er bestilleren med det av pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til å heve avtalen, når
bestiller har presisert betydningen av at leveringen skjer nøyaktig på et bestemt tidspunkt.


 

§ 7 Mangler:
Pkt. 7.1.      Leverandøren har ikke ansvar for feil, som bestiller ikke skriftlig har rettet i korrektur, herunder print, digitale
informasjoner, prøvetrykk og lignende.
Pkt. 7.2.      Bestilleren er ikke berettiget til prisavslag eller til å nekte å motta det bestilte ved mindre avvik fra godkjente
prøver eller avtalte spesifikasjoner.
Pkt. 7.3.      I tilfeller hvor papir eller annet materiell er fremstilt spesielt til ordren av andre enn leverandøren, har
leverandøren rett til en mer eller mindre levering, dog minst tilsvarende materialleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7.4.      Bestiller er ansvarlig for straks å reklamere over en mangelfull leveranse. Unnlates reklamasjon eller reklamerer
bestiller for sent, mister bestiller adgangen til å gjøre mangelen gjeldene. Leverandøren er berettiget til å utbedre en mangel,
såfremt dette kan skje innen rimelig tid.
Pkt. 7.5.      Leverandøren hefter ikke for feil eller mangler, som kan føres til, at bestiller selv anskaffer papir og andre
ingredienser til leveransen.
Pkt. 7.6.      Leverandøren er uten ansvar for feilplassering av limede eller innlagte elementer, såfremt bestiller ikke har gitt
leverandøren nøyaktig instruksjon om disses plasseringer.
Pkt. 7.7. leverandøren gir ungen garanti for manglende eller dublerte nummer ved leveranser av nummererte produksjoner. Leveranser
som inneholder nummererte produkter ved mottak, beregnes eventuelle rettelser av nummer som ekstra arbeid.
Pkt. 7.8.      Med mindre det er spesielt avtalt mellom partene, kan den kjøpte vare ikke sendes til USA, Canada og andre oversjøiske
land uten særskilte produktansvarsforsikringer, som er gjeldene for disse områder. Forsikring betales av bestiller. Leverandøren
kan ikke stilles til ansvar for krav, som kunne vært dekket av en slik forsikring.
Pkt. 7.9.      Leverandøren er uten ansvar for feilproduksjoner som følge av en ikke korrekt oppsatt PDF fil fra bestiller.

§ 8 Ansvar:
Pkt.8.1.      I tilfelle av forsinkelser og i tilfelle av mangler ved det leverte har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen
eller mangelen skyldes: 
- Feil i eller skadet produksjonsutstyr, som bevislig har forårsaket 
forsinkelsen eller skadet produksjonen. 
- I tilfelle av arbeidskonflikt av enhver art. 
- I øvrig enhver situasjon som leverandøren ikke er herre over, så som brann, vannskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller
uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valuta restriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner i drivkraft, eksport- og importforbud og annen liknende force
majeure situasjoner.
Pkt. 8.2.      Forsinkelse eller mangelfull leveranse er omfattet av den i Pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihet, hvor årsaken til
underleverandørens forsinkelser eller manglende gjennomføring er en av de i Pkt. 8.1. nevnte forhold eller virksomhetens opphør.
Pkt. 8.3.      Leverandøren er ikke ansvarlig eller hefter for bestillers driftstap, tap av avanse eller andre indirekte tap, eller ta
som følge av bestillers rettsforhold overfor tredjemann, jf. Pkt. 8.4., i tilfelle av forsinkelse eller mangler ved det leverte.
Pkt. 8.4.      Leverandøren er ansvarlig i tilfelle av, at et levert produkt forårsaker personskade eller forårsaker skade på ting, som
det gjeldene produkt pga. av sine egenskaper normalt er beregnet til ikke næringslivsmessig bruk og i hovedsak er anvendt av skadelidte i en slik sammenheng. Leverandøren er kun ansvarlig for tingskader i næringsøyemed, om det kan dokumenteres, at skaden
skyldes, at han eller hans folk har forårsaket feil, som ikke bestiller selv bør oppdage ved kontroll av det leverte produkt. Leverandøren er likevel aldri ansvarlig for skade, som påføres på bestillers eller andres produksjon, på produkter som emballeres i/ etiketteres med de leverte produkter eller på ting, hvor fremstilling av disse produkter inngår, med mindre det dokumenteres, at det fra leverandørens side er handlet med grov uaktsomhet. Leverandøren hefter aldri for driftstap, tapt fortjeneste eller andre indirekte tap. I tilfeller hvor leverandøren blir holdt ansvarlig for tingskade i næringsøyemed overfor tredjemann, som går utover de fastsatte rammer for leverandørens ansvar, er bestiller pliktig å holde leverandøren skadesløs, det samme gjelder for eventuelle saksomkostninger.
Pkt. 8.5.      Leverandøren har ikke ansvar for bestillers manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelser av
skrifter, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrige vareutstyr, her med regnet formgivning eller andre forhold, som er tredjemanns rettigheter og eiendom. Pådrar leverandøren seg ansvar overfor tredjemann i forbindelse med bestillers manglende hjemmel til utnyttelse av tredjemanns rettigheter, holder bestiller leverandøren
skadesløs for et slikt ansvar.
Pkt. 8.6.      Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade på eiendom, som for eksempel originaler, materialer o.lign., som ikke
er leverandørens, men som er levert leverandør av bestiller med den hensikt å løse en avtalt oppgave eller med den hensikt å
oppbevare, dette gjelder også oppbevaring av arbeid leverandøren har gjennomført.
Leverandøren er likevel ansvarlig, såfremt det er bevislig, at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom adferd av leverandøren
eller dennes folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden imot skade og undergang. Tilleggsbetingelser for
reproduksjonsarbeid:
Pkt. 8.7.      Bestillers kvalitetskontroll overtar det fulle ansvar ved trykkingens begynnelse. Ved feil i trykkformer, herunder
trykkplater, film, filer og lignende, kan leverandøren ikke gjøres ansvarlig for tap av forårsaket forannevnte, men er kun pliktig
å levere nye, retta trykkformer.

§ 9 Underleverandører:
Pkt. 9.1.      Leverandøren har rett til helt eller delvis å la arbeidet utføres hos underleverandør.

§ 10 Kjøpsloven:
Pkt.10.1.      Norsk lovgivning, og skal anvendes på denne avtale i det omfang, rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekster
eller i disse salgs og leveringsbetingelser. Ved en mulig uoverenstemmelse skal tvisten alltid først prøves løst igjennom forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten, skal saken overlates til voldgiftsdomstolen lokalisert i
Bergen, bestående av 3-tre-medlemmer som oppnevnes av tingretten i Bergen.

 
Discountprint A/S 2018 © All rights reserved - Tlf: 9006 2494 - E-mail: info@discountprint.no